Pui Broiler

Politica de Confidențialitate

„Pui Broiler” este un proiect al Asociației Freedom and Respect for EveryEarthling (F.R.E.E.).

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.), persoană juridică română, cu sediul în Timișoara, str. Preot Alexandru Bălaș, nr. 6-8, etaj 2, ap. 12, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 24277/A/2017, cod de înregistrare fiscală 38020161, înțelege să își actualizeze politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea respectării noilor reguli introduse prin Regulamentul General de Protecția datelor, nr. 679 din 27 aprilie 2016, aplicabil în Uniunea Europeană (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Domeniul de aplicare al GDPR – Regulamentul stabileşte un set unic de reguli, destinat protejării eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

 • este direct aplicabil în toate statele membre UE;
 • protejează drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul UE, indiferent de situarea geografică a operatorului de date.
PRIN ACEASTĂ POLITICĂ ÎȚI ADUCEM LA CUNOȘTINȚĂ:
 • Identitatea și datele de contact ale operatorului de prelucrare a datelor personale, respectiv Asociația Freedom and Respect for Everything;
 • Anumite concepte importante referitoare la datele cu caracter personal;
 • Ce date personale prelucrăm;
 • În ce scop folosim aceste date;
 • Cui putem transmite datele;
 • Ce drepturi ai în ceea ce privește datele.
CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Date cu caracter personal înseamnă orice informație sau informații care pot fi utilizate pentru a identifica o persoană în mod direct sau indirect și pot include: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, numele de utilizator, fotografii de profil, date de localizare etc.

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Categoriile de date personale pe care Asociația F.R.E.E. le prelucrează sunt:

 • Informații de identificare și contact;
ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Asociația F.R.E.E. în următoarele scopuri:

 • Transmiterea informațiilor cu privire la programul, fondul sau evenimentul susținut în cadrul Asociației;
 • Comunicarea activităților derulate de Asociația F.R.E.E. în România, care pot fi de interes pentru persoanele vizate;
 • Îndeplinirea obligațiilor de plată a donațiior și sponsorizărilor;
 • Expedierea de materiale informative prin Poșta Română / curierat rapid membrilor și voluntarilor.

Prelucrarea datelor se realizează în baza contractelor de donație și sponsorizare, prin acceptarea politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-urile Asociației. În alte situații, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu legislația în vigoare în materie civilă, fiscală, administrativă etc.

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele necesare prelucrării vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 5 ani, în funcție de categoria de date cu caracter personal prelucrată. Acestea pot fi șterse la cerere pe parcursul acestei perioade, dacă este cazul, cu excepția cazului în care acest lucru nu intră în conflict cu alte legi naționale în vigoare.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

După colectarea datelor de contact ca urmare a completării unei liste de primire a newsletterului în cadrul evenimentelor precum proiecții de film, mese de informare etc., precum și datele membrilor și voluntarilor, Asociația F.R.E.E. nu va transmite datele altor entități.

Asociația F.R.E.E. prelucrează datele dvs. cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României, în condiții de maximă siguranță și doar în scopurile permise de Regulament și enumerate mai sus, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, în măsura în care există acordul tău prealabil.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANEI VIZATE?

În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor, beneficiezi de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal – ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că îți prelucrăm sau nu, datele cu caracter personal, iar în caz afirmativ, ai acces la datele respective și la informații privind modul/modalitatea în care ele sunt prelucrate.
 2. Dreptul la rectificare – oricând ne poți solicita să corectăm, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a ne solicita, fără întârzieri nejustificate, să fie șterse datele dvs. cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a restrânge prelucrarea datelor personale, în anumite condiții
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să primiți datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și dreptul ca acestea să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.
 7. Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea în scopuri ce țin de marketingul direct. Dreptul dumneavoastră de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut și nu va fi negat în nicio circumstanță;
 8. Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, București) sau justiției, pentru apărarea drepturilor încălcate.
 9. Dreptul la restricționarea prelucrării – posibilitatea de a obține restricționarea prelucrării în oricare dintre următoarele situații expres prevăzute:
  • exactitatea datelor pe care noi le prelucrăm este contestată;
  • prelucrarea datelor de către noi este ilegală și soliciți restricționarea utilizării lor de către noi;
  • în cazul în care solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Restricționarea prelucrării se aplică pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.
CIRCUMSTANȚE SPECIALE

Transferul datelor în străinătate – datele cu caracter personal nu vor fi transferate în țări sau teritorii din afara Uniunii Europene, ele fiind folosite doar pe teritoriul României.

Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prinacte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii
despre orice astfel de prelucrare împreună cu informații despre logica implicată și despre semnificația și consecințele prelucrării.

Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecția datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării și stabilirea scopurilor relevante și a condițiilor de prelucrare. Când și ori de câte ori este necesar, vom căuta obținerea consimțământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.

În cazul petițiilor datele personale pot fi comunicate unei terțe persoane. În acest caz acest lucru va fi menționat în descrierea petiției. Datele comunicate vor include doar numele și prenumele semnatarului.

Pentru orice clarificări, sugestii și intervenții pe datele personale ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@freeanimals.ro.